ÜLDSÄTTED
1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel e-poest internetiaadressilt https://coophaapsalu.ee / Toodete müüja on Haapsalu Tarbijate Ühistu (edaspidi: müüja), aadress Tallinna mnt.1, Haapsalu Linn,  90507

Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://coophaapsalu.ee/. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.
1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
1.4. Klient nõustub tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
1.5. Kui veebikeskkonnas on toodete pildid kuvatud on toodete piltidel illustreeriv tähendus.
1.6. Kuna toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, ei ole kliendil õigust tellimusest taganeda (vastavalt VÕS § 53 lg 4 punkti 4 mõttes).
1.9. https://coophaapsalu.ee/ klienditeeninduse kontaktandmed on:
e-post: e-poodtell@hty.ee, tel. 58730590
1.10. Toodete hinnad  e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
1.11. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, kehtib tellimuse eest tasumisel kehtinud hind.

TELLIMUSE ESITAMINE JA TELLIMUSE EEST TASUMINE
2.1. Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.
2.2. Klient läheb märgile „ostukorv“, täidab lüngad küsitud väljadel, valib kohaletoimetamise aja ning maksab tellitud kauba eest.
2.3. Klient sisestab oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Klient kirjutab tellimuse juurde aadressi koos postiindeksiga, kuhu soovib kauba toimetamist. Klient garanteerib õige aadressi ning õige postiindeksi teatamise.
2.4. Klient kontrollib, et tellimuse ostukorvis kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile, valib tellimuse täitmise kuupäeva  ja edastab tellimuse.

2.4.1. Müüja täidab Haapsalu linna traditsioonilistes piirides ning Uuemõisas Kliendi tellimusi 5 päeval nädalas esmaspäevast reedeni. Pühade ajal tellimusi ei täideta. Kui Teil ei õnnestu mõnda päeva kojukandeks valida, siis sel päeval on tellimuste täitmise piirarv juba täitunud ning Teil tuleb valida mõni teine päev.

2.4.2. Müüja täidab Haapsalu linna maapiirkonna külades, Linnamäe, Taebla, Palivere, Martna ning Risti piirkonnas  Kliendi tellimusi 1 kord nädalas NELJAPÄEVITI.

2.4.3. Kui Klient märkis maapiirkonda kullerteenuse saamiseks mõne teise nädalapäeva, kui neljapäev,  siis lükatakse teenuse täitmine edasi lähimale neljapäevale ning kaup toimetatakse Kliendile järgmisel lähimal neljapäeval.

2.4.4. Müüja poolt kauba kohaletoimetamise aadressid on piiratud asukohaga ning kullerteenuse täpsem levila on kirjeldatud müügitingimuste lisas nr. 1

2.5. Müüja saadab e-posti teel kliendile tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga alustades tellimuse täitmist.
2.6. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võib kliendi nõusolekul tooteid asendada. Klient märgib tellimuse esitamisel, kas nõustub asendusega või mitte.

2.7. Müüja komplekteerib tellimuse ja saadab kulleriga kliendi poolt näidatud aadressile.

2.8. Igale tellimusele lisandub kauba käitlustasu 3 eurot  ning kullerteenuse tasu 0 eurot või 3 eurot, sõltuvalt kauba kohaletoimetamise aadressist.

2.9 Alates 40€ suurused tellimused võetakse täitmiseks ja toimetatakse kohale. Väiksemaid tellimusi ei täideta.

2.10  Kaalu järgi müüdavate toodete (näiteks paprika, arbuus, kaalikas, banaan, liha ja kala jmt) puhul võib toodete lõplik hind Tellimuse täitmisel muutuda. Müüja komplekteerib kaaluga müüdavad kaubad (puu- ja köögiviljad, lihatooted jmt) võimalikult lähedase kaaluga soovitud kogusele. Klient nõustub kaaluga müüdavate  toodete puhul tellimust esitades saama umbkaudu lähedase kaaluga kauba.

2.10.1. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb Toote lõplik hind vastavalt tellitud  kaalule väiksemaks, kompenseeritakse see mõne teise kaaluga müüdava toote suurema kaaluga. Kliendile kaaluerinevustega seoses raha ei tagastata..

2.10.2. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tellitud kaalule suuremaks kui Kliendi poolt tasutud, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.

2.11. Juhul, kui Müüjal pole võimalik kogu tellimust täita ega ka puuduvaid tooteid asendada, tagastab Müüja Kliendile tarnimata toodete eest makstud rahasumma Kliendi arvele.

TELLIMUSE KÄTTESAAMINE
3.1. Klient saab kauba kätte tellimuses näidatud aadressil. Kuller toob kauba kontaktivabalt tellimuses näidatud aadressile.

3.2.  Kuller helistab kliendile tellimuses näidatud telefoninumbrile, kui on kohale jõudnud ning paneb kauba korrusmaja aadressil välisukse taha ning eramaja aadressil värava juurde.
3.3. . Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.
3.4. Kui klient telefonile ei vasta, siis viib kuller kauba kauplusesse tagasi. Kliendil on õigus kauba kättesaamiseks kauplusest (Haapsalu Kaubamaja Konsum) sama päeva jooksul kaupluse lahtiolekuaja piires, eelnevalt klienditeenindusse helistades ja  ise sellele samal päeval järele tulles.

3.5.   Kui klient loobub tellimusest, või ei saa kätte talle toodud kaupa siis  raha kauba eest ei tagastata ja Kliendil ei ole võimalik kinnitatud ja tasutud tellimusest taganeda. Müüja hoiustab komplekteeritud tellimust kaupluses 1 päeva (valitud kättetoimetamise päeva)
3.7. Kohaletoimetamisel kulleriga Kliendi poolt määratud kohta Uuemõisas ja  Haapsalu linna (traditsioonilise Haapsalu linna)  piires, lisandub Tellitud Kauba maksumusele transporditasu 0 eurot ning maapiirkonnas (vastavalt kullerteenuse levialale vt.Lisa 1) lisandub transporditasu 3 eurot , mis tasutakse koos kaubaga.
3.8. Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek:
3.8.1 tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust arvele;
3.8.2. kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat (klienditeeninduse telefonil: 58730590 );
3.8.3. toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Müüjalt üle Kliendile toote kätte-toimetamisest  alates.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
4.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
4.2. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, jne.
4.3. Klient annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevate tingimustega nõustumisel.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
5.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist.
5.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.
5.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile e-poodtell@hty.ee või info@hty.ee . tellimuse number ja kättetoimetamise kuupäev Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, tellimuse number, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puuduse kirjeldus ja foto, esitatava nõude sisu.
5.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
5.5. Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
5.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Lääne Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr